MARAINVEST N & K OY:N ASIAKASREKISTERI

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Marainvest N & K Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

 

1. Rekisterinpitäjä

Marainvest N & K Oy ( y- 0980764-4)

Kaisaniemenkatu 1 c 116

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on

Riitta Mustamo. puh 0400 95 96 97, [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Marainvest N & K Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimus tai suostumus rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään  liittyvä henkilötietojen käsittely.

Palveluiden myynti ja toteutus.

Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Varauksia koskevat tiedot.

Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot.

Tiedot palveluiden käytöistä ja ostoista.

Asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot.

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia tietoja:

-yritysasikkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

-yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

-mahdolliset asiakaspalaute ja reklamointitiedot

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Rekisterinpitäjä saa tiedot rekisteröidyltä tai rekisteröidyn yrityksen yhteyshenkilöltä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevan asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asikkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluja vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole muuta perustetta.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää jos siihen on olemassa muu peruste.

Kun tietoja käsitelläänrekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim kirjanpitolaki tai reklamaatiotapaukset)

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Kuvaa mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. Katso täyttöohje.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

 

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.